* Tổng số CB-GV-NV: 37 – Nữ: 20

– Cán bộ quản lý: 02

– Giáo viên TPT/Đội: 01

– Giáo viên chuyên trách phổ cập: 01

– Giáo viên trực tiếp dạy lớp: 27

– Nhân viên: 06

– Đảng viên: 17

* Trường có 03 tổ chuyên môn: Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD – Âm nhạc – Mỹ thuật, tổ Toán – Lý – Tin học – Công nghệ, tổ Sinh – Hóa – Tiếng Anh – Thể dục và 01 tổ Văn phòng.

* Nhà trường có chi bộ riêng, có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các Hội đồng theo qui định của Điều lệ trường trung học.