Công văn thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Công văn hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023

Công văn tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bản tỉnh Đồng Tháp, năm học 2021 – 2022

Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r